Andrahandsupplåtelse

Regler för andrahandsupplåtelse

Upplåtelse av lägenhet i andra hand är tillåten för bostadsrättsägaren under vissa förutsättningar satta av bostadsrättsföreningen och lagen. Andrahandsupplåtelse ska alltid föregås av en ansökan som ska godkännas av styrelsen.

Vi tillåter som princip aldrig andrahandsupplåtelse av parkeringsplats.

Observera att både olovlig andrahandsupplåtelse, det vill säga att du låter någon annan självständigt använda lägenheten utan skriftligt tillstånd från styrelsen, eller att inte betala avgift för andrahandsupplåtelse kan leda till att din bostadsrätt förverkas. 

Det är olovligt att upplåta sin lägenhet via AirBnB och liknande tjänster. Att göra så kan leda till förverkande av bostadsrätten.

Generellt

Andrahandsupplåtelse är när ordinarie bostadsrättsinnehavare ej bebor sin lägenhet utan lånar ut eller hyr ut lägenheten till någon annan.

Andrahandsupplåtelse tillåts inte de första 12 månaderna efter tillträde.

 Giltiga anledningar
 • Studier på annan ort
 • Arbete på annan ort i Sverige eller utomlands
 • Sjukhusvistelse
 • Fängelsevistelse
 • Provsambo
 • Övriga händelser, beaktansvärda skäl, som man inte själv rår för och som medför vistelse på annan ort.
 • Av föreningen tillvald anledning: Längre resa (minst tre månader)
Ansökan

Skriftlig ansökan skall göras till styrelsen i god tid då den skall hinna behandlas på ett styrelsemöte. Hämta blankett här. 

Beviljad andrahandsuppltelse är kpplad till angiven hyresgäst. Om hyresgästen byts ut under beviljad tid skall ny ansökan ske.

Ansökan beviljas för max ett år i sänder, varefter ny ansökan skall göras om förlängning önskas.

Intyg, som till exempel studieintyg, arbetsgivarintyg eller kopia på resehandlingar, ska biläggas ansökan.

Andrahandsupplåtelse kan beviljas för maximalt två år under en femårsperiod.

 Besittningsskydd

Överenskommelse om avstående av besittningsskydd bör upprättas även om avtalstiden är mindre än två år. Blankett för ansökan/överenskommelse om avstående av besittningsrätt finns på HSB:s hemsida.

 Avgift för andrahandsupplåtelse

I enlighet med stadgarna tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiften debiteras månadsvis under den period som beviljad ansökan avser. Om upplåtelsen skulle avbrytas i förtid måste bostadsrättsägaren meddela styrelsen en månad innan för att avgiften ska upphöra att debiteras. Återbetalning tillämpas inte.

 Skyldigheter

Varje upplåtare, dvs bostadsrättsinnehavare, skall upplysa sin hyresgäst att denne har att följa de regler som styrelsen uppställer för föreningens medlemmar. Misskötsel kan leda till att bostadsrättsinnehavaren riskerar att förlora sin bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavare är även under uthyrningstiden ansvarig för deltagande i föreningens eventuella arbetsdagar, men kan naturligtvis ersättas av hyresgäst eller annan person.

 Efter beslut

Efter positivt beslut från styrelsen får du tillbaka din ansökan med underskrift. Den åtföljds då av ett dokument med följande information:

Ditt ansvar som andrahandsuthyrare

Vi vill påminna dig om ditt ansvar att informera andrahandshyresgästen om nedanstående punkter.

 • Föreningens ordningsregler.
 • Föreningens hemsida www.bjorklangen.se
 • Felanmälan av ej akut art ska ske till föreningens telefon 070-320 54 09 eller till styrelsemedlem. Hit hör bland annat sopstopp.
 • Felanmälan av akut art avseende hiss ska ske till Hiss & Elteknik
 • Övriga akuta fastighetsproblem som tex allvarlig vattenläcka ska ske till Securitas
 • Elavbrott anmäles till Ellevio

Samtliga telefonnummer finns uppsatta på namntavlan nere i porten eller på hemsidan www.bjorklangen.se

Om andrahandshyresgästen felanmäler ärenden av ej akut art till Securitas eller fastighetsskötaren, kan du komma att debiteras kostnaden för utryckningen.

Om du ska byta andrahandshyresgäst ska ny ansökan göras till styrelsen.