Balkonguppdatering 2022-08-07

Inom BRF Björklången har vi sedan 2015 arbetat med en plan för att hantera våra åldrande balkonger som spjälkar av betong i framkanten. Efter att ha analyserat flera möjligheter genomfördes en extrastämma i början av 2019. Där beslöt föreningens medlemmar med så kallad kvalificerad majoritet att gå vidare med två förslag/faser. Enligt förslag/fas 1 skulle existerande balkonger tas ner och nya djupare balkongplattor monteras. Enligt förslag/fas 2 skulle balkonger byggas för de lägenheter som idag saknar balkonger. Samlad info om detta finns på sidan om balkongrenovering.

Efter detta inleddes nästa steg som var att samla in så kallat samtycke från samtliga medlemmar till åtgärderna för dessa två faser. Då det inte gick att få samtliga medlemmar att samtycka så lämnade föreningen in en begäran till Hyresnämnden i juni 2019 om att de skulle fastställa stämmans beslut avseende fas 1.

Här beskrivs läget i processerna för bygglov och Hyresnämnd. De är två olika processer som båda måste beslutas till föreningens fördel för att vi skall komma i mål med balkongerna.

Parallellt påbörjades arbetet med bygglov för fas 1. Efter vissa initiala problem med bygglovet för fas 1, lämnade föreningen in en uppdaterad ansökan om bygglov för fas 1 i juni 2020. Denna beviljades av Stadsbyggnadsnämnden i maj 2021 och vann så kallad laga kraft i augusti 2021.

Medan bygglovsprocessen pågick så väntade föreningen på att ärendet om fas 1 i Hyresnämnden skulle behandlas. Föreningen sände i september 2020 in en begäran om att Hyresnämnden skulle fastställa stämmans beslut även för fas 2. Tills sist kom dessa två olika ärenden till behandling av Hyresnämnden i oktober 2021 dvs nästan 2,5 år sedan vi skickade in det första ärendet. Som tidigare meddelats beslöt sedan Hyresnämnden till BRF Björklångens fördel i fas 1 men till föreningens nackdel vad gäller fas 2. Bägge dessa beslut följde enligt Hyresnämnden praxis för denna typ av ärenden. I bägge besluten meddelade Hyresnämnden att de kunde överklagas om ny information framkom. Föreningen valde att inte överklaga då det var tydligt att besluten följde etablerad praxis. Två av föreningens medlemmar valde dock att överklaga Hyresnämndens beslut för fas 1. Vi väntar på Hovrättens beslut i den överklagan.

Så i det läget så var situationen att föreningen hade tvingats ge upp fas 2 men fas 1 hade ett bygglov som var giltigt. En av BRF Björklångens medlemmar försökte överklaga bygglovet men tiden för överklagande hade gått ut och Stadsbyggnadskontoret avvisade överklagandet. Bygglovet för fas 1 var fortsatt giltigt. I den bästa av världar hade historien slutat där.

Vår medlem skickade in ett ärende om att Stadsbyggnadskontoret hanterat delgivningen av bygglovet fel. Enligt Stadsbyggnadskontoret hade inget fel begåtts och de ansåg att bygglovet skulle fortsätta vara giltigt. Tyvärr beslöt en annan instans att vår medlem trots detta skulle få sin överklagan mottagen och skickad till Länsstyrelsen. Första veckan i juni 2022 gavs föreningen möjlighet att yttra sig till Länsstyrelsen om överklagan. I slutet av juni beslöt Länsstyrelsen att upphäva vårt bygglov för fas 1.

Detta försätter vår BRF i en mycket svår situation. Projektet kring balkongerna har pågått i sju år. Processerna kring bygglov och Hyresnämnd har inneburit en massa arbete för föreningen samt förseningar då handläggningstiderna är så långa. Till sist var vi nästan i mål men tyvärr upphävdes det redan beviljade bygglovet genom att överklagan tilläts komma in fast att det var för sent.

Föreningen tvingas nu göra ett stort omtag för att komma vidare i processen. Förseningen av projektet som sådan har troligen redan kostat föreningen flera miljoner i ökade kostnader på grund av inflation och högre räntekostnader. Det innebär också ökade kostnader då vi nu kommer att behöva starta om och göra om en massa arbete.

Vi kommer nu att samråda med expertis om hur vi kan ta oss vidare. När det finns ny info kommer vi att delge den till våra medlemmar.

Den som vill ta del av Länsstyrelsens beslut om att upphäva bygglovet kan kontakta Länsstyrelsen via e-post stockholm@lansstyrelsen.se och be att få beslutet i ärende med diarienummer 14384-2022 mailat som pdf.

Är ditt nätverk långsamt? Tips om felsökning

Vi har en gruppanslutning för samtliga som gör att internet med farten 200/200 Mbit/s ingår i avgiften idag. Ibland hör boende av sig för att de upplever att det går långsamt. Nästan alltid handlar det om att den egna utrustningen inte riktigt räcker till eller är fel inställd.

Tips om felsökning om man upplever långsamt internet är publicerad på sidan om Internet via fiber.